Bilgi & Rezervasyon +90 252 452 06 48

Başvuru Formunu İndir

BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN1)

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklartanınmıştır.

 

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak;

 

  • İadeli taahhütlü mektupla,
  • Noter kanalıyla,
  • İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik postaadresine

 

iletilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

İadeli                    Taahhütlü Mektup ya da Noter Kanalıyla 

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. Morül İş Hanı            No:35/4

34430  Beyoğlu / İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla işbu formun 5070 Sayılı Elektronik                            İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak atılmış güvenli elektronikimza

ile imzalanarak

mordeniz@ hs01.kep.trKayıtlı Elektronik Posta’nın “Konu” Bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

1 (6698 Sayılı Kanun’un 13’üncü ve 11’inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır)

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınızaulaştırılacaktır.

 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgeler Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesigerekmektedir.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir

 

A.     Başvuru Sahibi İletişimBilgileri

 

 

İsim:
Soy isim:
TC                 Kimlik

Numarası:

Telefon Numarası:
E-Posta:

 

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedargibi)

 

 

 

Müşteri Ziyaretçiİş Ortağı

 

Diğer………………………………………………………..

Şirketimiz                              içerisinde                              iletişimde                              olduğunuz Birim:……………………………………………………………………………….

 

Konu:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

 

Eski Çalışanım

 

Çalıştığım                                     Yıllar:

…………………………………………

…….

 

Diğer:

…………………………………………

……………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:

……………………………………………………………

……

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

……………………………………………………………

……………..

 

 

C.     Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarakbelirtiniz:

 

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………….………………

………………….………………………………….……………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………….……

 

D.  Başvuru SahibininBeyanı

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

 

AdıSoyadı                   :

 

BaşvuruTarihi             :

 

İmza                            :

 

 

1 (6698 Sayılı Kanun’un 13’üncü ve 11’inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır)

Rezervasyon Hattı